Biblioteka Narodowa

Służba zdrowia

Medycyna pracy do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

W celu wykonania obowiązku zapewnienia podstawowej jednostki służby medycyny pracy i usług medycznych w zakresie badań medycyny pracy do celów przewidzianych w Kodeksie pracy zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1184, z późn. zm.) Biblioteka Narodowa podpisała, po porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, umowę na realizację takich świadczeń w 2019 roku dla pracowników Biblioteki Narodowej ze Specjalistyczną Przychodnią Lekarską dla Pracowników Wojska.

Podstawą do przyjęcia pracownika na badania jest skierowanie wydane przez Biuro Spraw Pracowniczych Biblioteki Narodowej.

Badania będą wykonywane w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 5 w przedziale czasowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00.

Rejestracja skierowanych pracowników odbywać się będzie:

  • telefonicznie: pod numerem telefonu 22 526 41 75/76 lub faxu 22 659 77 60,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: medycynapracyn5@spl.pl,
  • osobiście w miejscu wykonywania badań, w dni robocze w godzinach 7:30-14:00 od poniedziałku do piątku.

Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067). Wskazówki metodyczne zawierają wykaz czynników szkodliwych i uciążliwych, jakie brane są pod uwagę przy ocenie zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Do poszczególnych czynników szkodliwych lub uciążliwych przyporządkowane są odpowiednie badania.

Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne konkretnego pracownika dokonuje oceny zagrożeń na podstawie opisu jego warunków pracy i informacji o tym, czy i jakie czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe występują na jego stanowisku pracy. Opis warunków pracy i informacje o czynnikach szkodliwych dla zdrowia lub warunkach uciążliwych są sporządzane przez kierowników komórek organizacyjnych w porozumieniu ze służbą bhp i znajdują się w skierowaniu na badania lekarskie, które otrzymuje pracownik.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia tylko lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe inne niż określone we wskazówkach metodycznych – i tylko wówczas, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia pracownika.

O tym, jaki jest niezbędny zakres badań lekarskich danego pracownika, lekarz decyduje, korzystając z zaleceń dotyczących postępowania lekarskiego w stosunku do pracowników poddanych określonym narażeniom, upowszechnianych przez instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy.

Kontakt: 
redakcja.witryny@bn.org.pl